Zemědělský výzkum

-aplikovaný

 

Vývoj

 

Inovace

Obnova a rozšíšeřní škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvroření nových metod výrody, dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovní podmínek a kvalifikace pracovní síly. Rozlišují se za a) inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně zdokonaleného postupu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn techniky, zařízení nebo programového vybavení, za b) organizační inovace, kterými rozumí realizace nového způsobu organizace obdchoních praktik podníků, pracovišť nebo vnějších vztahů

 

Know-how

Česky "vědět jak"  je anglické sousloví popisující technologické a informační předpoklady a znalosti pro určitou činnost.

(Know-how = znalosti, vědomosti, potažmo zkušenosti, které mají svou hodnotu, tedy cenu, kterou lze většinou vyjádřít v peněžní měně - hodnotu není často třeba určovat pomocí peněz, někdy stačí dohoda mezi partnery vyjadřující vkládané prostředky, včetně know-how, v procentech či podílu  (stejný podíl může pak být využit při rozdělování nákladů, zisků, ztrát apod.))

Know-how ztrácí svou hodnotu zveřejněním před jeho případnou právní ochranou = aplikační partner by měl rozhodovat o zveřejnění (např. publikací)

 

Doporučení pro uzavírání smluv o spolupráci a využití výsledků VVI

Smlouva je obsahově a právně závazný dokument. Na koncepci smlouvy se aktivně podílejí současní řešitelé projektu.

Podnik vkládá své vlastní prostředky do projektu pro svůj zisk (nejen finanční, ale např. i získání know-how, zvýšení konkurence atd.)

Projekt je společné dílo = společné riziko = společné náklady = společný zisk

Pro zaručení aplikovatelnosti výsledků by měl být PROJEKT z větší části managersky řízen aplikačním partnerem (podnikem). Aplikační podnikový manažer musí mít přesně definovanou pozici (účel, cíl, pole působnosti, pravomoci, zodpovědnosti) se začleněním v organizační, řídící i výzkumné struktuře.